Polityka Prywatności

 1. Uwagi ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu. Polityka zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

  2. Administratorem Danych Osobowych jest Piotr Kozłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CampRest Piotr Kozłowski, ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372364105, REGON: 072911180, dalej jako „Administrator”.

  3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: mailto:[email protected]. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres Administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

  4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są zbierane oraz przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  5. Wszelkie słowa występujące w Polityce i rozpoczynające się dużą literą (np. Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym pod linkiem: camprest.com/pl/regulamin.


 2. Rodzaje przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia
  1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

   1. W przypadku odwiedzenia Serwisu:

    • adres IP,

    • dane przeglądarki.

   2. W przypadku składania zapytań o dostępność produktu:

    • imię,

    • adres e-mail,

    • dane dotyczące daty pobytu,

    • informacje dotyczące zakwaterowania ( rodzaj zakwaterowania, ilość osób dorosłych, ilość dzieci oraz ich wiek).

   3. W przypadku przesyłania newslettera oraz składania zapytań poprzez formularz kontaktowy lub adresy e-mail wskazane w Serwisie:

    • adres e-mail.

   4. W przypadku zakładania konta użytkownika:

    • nick,

    • adres e-mail,

    • numer telefonu,

    • wizerunek,

    • adresy stron internetowych do kont w mediach społecznościowych,

    • preferencje dotyczące sposobów podróżowania.

   5. w przypadku dołączenia do Wyszukiwarki:

    • adres e-mail,

    • numer telefonu,

    • adres.

   6. W przypadku odwiedzenia profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok):

   •  dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, wiadomości, identyfikatory internetowe).

   • imię i nazwisko/nick,

   • wizerunek.

  2. Dane osobowe są zbierane od osób, których dane dotyczą.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie oraz zawarcia i wykonania umowy – niezbędność do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);

  2. odpowiedzi na zapytania składane przez Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO);

  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych;

  4. analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyki i analityk korzystania ze świadczonych usług;

  5. odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji na portalach społecznościowych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  6. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi –podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

  7. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek powstania potrzeby wykazania faktów, jako prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  8. na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  9. realizacji procedury reklamacyjnej, by wypełnić ciążący na Administratorze obowiązek prawny oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);


 4. Udostępnianie danych

  1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których pomocy korzysta Administrator w prowadzeniu Serwisu, w szczególności w zakresie usług IT, usług księgowych, marketingowych oraz analitycznych. Podmioty te świadczą usługi na podstawie zawartych umów powierzenia.

  2. W przypadku złożenia zapytania rezerwacyjnego, dane osobowe będą przekazywane bezpośrednio Ogłoszeniodawcy.

  3. Dane Użytkowników mogą być również udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

 5. Czas przechowywania danych
  1. Co do zasady okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania.

  2. Dane są przechowywane:

   1. przez okres niezbędny do wykonania lub rozwiązania zawartej umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO].

   2. przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO].

   3. do momentu wycofania zgody przez Użytkownika [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO].

   4. przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO].


 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia –osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

  2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 7. Wymóg podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości korzystania z niektórych Usług Serwisu.


 8. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
  1. Administrator może korzystać w Serwisie z usług dostarczanych przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA . Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie.

  2. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane, takie jak sposób zachowania Użytkowników w Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

  3. Zebrane dane są przekazywane do państwa trzeciego tj. Stanów Zjednoczonych. Ich przekazanie uzależnione jest od wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić przy wejściu na Serwis. Jeżeli takiej zgody nie wyrazisz, Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  4. Stany Zjednoczone, jako państwo trzecie, nie zostało uznane przez Komisję Europejską za posiadające odpowiedni poziom ochrony danych. Wynika to przede wszystkim z braku odpowiednich regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego też, organizacje działające w tych państwach nie są zobowiązane do posiadania stosownych zabezpieczeń, które zostały wskazane w RODO. W związku z tym, przekazywanie danych do państwa trzeciego, tj. USA, może wiązać się z ryzykiem:

   • większego prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym praw lub wolności osób, których dane dotyczą, co może mieć miejsce w szczególności poprzez utratę poufności lub integralności danych,
   • dostępu do danych przez władze publiczne Stanów Zjednoczonych, gdyż prawo tego państwa umożliwia władzy publicznej dostęp do danych w stopniu większym, niż jest to konieczne, a więc w sposób niezgodny z ustanowioną w prawie unijnym zasadą proporcjonalności,
   • utrudnionego sposobu dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, gdyż osoby, których dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych nie mają zapewnionej dostatecznej ochrony sądowej.
  5. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Serwisie z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google LLC, Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google LLC znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.


 9. Profilowanie
  1. Dane będą podlegać profilowaniu w celu realizowania działań personalizacji i dostosowywania treści. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość.

  2. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie może być np. wyświetlanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom Użytkownika.

  3. Mimo profilowania to Użytkownik podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z proponowanego Produktu.

 10. Cookies
  1. Aby uatrakcyjnić Serwis, stosowane są tzw. pliki cookies. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na optymalnej prezentacji strony internetowej Serwisu.

  2. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

  3. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.

  4. Na stronie internetowej Serwisu wykorzystywane są pliki cookies informujące o akceptacji cookies (tj. accepted-cookie-consent) oraz cookies od następujących dostawców:

   1. Facebook Pixel,

   2. Facebook Ads,

   3. Google Tag Manager,

   4. Hotjar,

   5. Albacross.

  5. Niektóre używane przez Serwis cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

  6. Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

  7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies .

 11. Portale społecznościowe
  1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki następujących portali społecznościowych:

   • Facebook,

   • Instagram,

   • Pinterest,

   • YouTube,

   • TikTok..

  2. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych w Serwisach w wybranym portalu społecznościowym.

  3. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym.

  4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

  5. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów (Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, TikTok). Korzystając z aplikacji społecznościowej Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe administratorowi takiej aplikacji. Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji, który posiada status odrębnego administratora danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę aplikacji są dostępne na stronach dostawcy aplikacji.

 12. Google Analytics
  1. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem i analizie ruchu w Serwisie.

  2. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane takie jak sposób zachowania Użytkowników w Serwisie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

  3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez Użytkownika udostępniania do Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

  4. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Serwisie z usług reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje się w polityce prywatności usług Google dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 13. Remarketing

  W celu prowadzenia remarketingu Administrator wykorzystuje następujące rodzaje narzędzi:

  1. Google Analytics (usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy śledzenie wykonywane przez usługę Google Analytics i jej pliki cookie z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick.).

  2. AdWords Remarketing (usługa remarketingu i targetowania behawioralnego udostępniana przez firmę Google Inc., która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Adwords i plikiem cookie Doubleclick. Pozwala przeglądać zawartość hostowaną na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i prowadzić interakcję z nimi. Jeśli zainstalowana jest usługa tego rodzaju, może ona nadal zbierać dane o ruchu internetowym na stronach, na których ją zainstalowano, nawet wtedy, gdy Użytkownicy nie korzystają z niej.).

  3. Facebook Remarketing (usługa remarketingu i targetowania behawioralnego świadczona przez Facebook Ireland Ltd, która łączy aktywność Serwisu z siecią reklamową Facebooka.)


 14. Hotjar

  Serwis korzysta z narzędzia HotJar, które pozwala uzyskać informację o czynnościach wykonywanych na stronie przez Użytkownika takich jak ruch kursora, przewijanie strony oraz miejscach, w które Użytkownik klika. Polityka prywatności Hotjar dostępna jest pod linkiem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy-v4/

 15. Google Search Console

  Serwis wykorzystuje również narzędzie Google Search Console, które pozwala monitorować stronę internetową Serwisu w wynikach wyszukiwania i eliminować problemy Serwisu. Polityka prywatności Google dostępna jest pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 16. Facebook Pixel
  1. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na marketingu oraz analizie i statystyce.

  2. W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań Użytkowników w Serwisie, zaimplementowano Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na identyfikację Użytkownika. Administrator wie jedynie, jakie działania podjął Użytkownik w ramach strony internetowej Serwisu.

  4. Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez niego z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj można znaleźć przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 17. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli zmieni się sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników, Polityka zostanie zaktualizowana.

  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany praktyk i treści niniejszej Polityki w dowolnej chwili.

  3. O każdej zmianie Polityki Administrator będzie informować Użytkowników, poprzez informację na stronie internetowej Serwisu lub wysyłając zmienioną Politykę na adresy e-mail Użytkowników.