REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO CAMPREST

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą serwisu internetowego, zlokalizowanego pod adresem http://www.camprest.com (dalej: „Serwis”), na rzecz użytkowników końcowych sieci Internet, odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy”).

  2. Usługa świadczona jest przez Piotra Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CampRest Piotr Kozłowski, ul. Barska 70, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9372364105, REGON: 072911180 (dalej: „Usługodawca”).

  3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

  4. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z jego treścią. Każdy Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego zapisy.

 2. Definicje
  1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  2. Ogłoszeniodawca – Użytkownik Serwisu, który dołączył do Wyszukiwarki.

  3. Produkt – każda firma, kemping lub pojazd kempingowy, który figuruje w wyszukiwarce Serwisu.

  4. Usługa – każda z usług wskazana w Rozdziale III Regulaminu.

  5. Użytkownik – każdy podmiot, który odwiedza Serwis i korzysta z jego Usług.

  6. Wyszukiwarka – wyszukiwarka Produktów w Serwisie.

 3. Zawarcie umowy

  Umowa o świadczenie usług elektronicznych zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości Serwisu, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika, z zastrzeżeniem rozdziału V, VII i iX.

 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach Serwisu
  1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują:

   1. usługi dostępne dla wszystkich Użytkowników:

    • udostępnianie zawartości Serwisu,

    • wyszukiwanie Produktu wedle ustalonych kryteriów,

    • składanie zapytań o dostępność Produktu,

    • przesyłanie newsletter’a,

    • kontakt za pomocą formularza kontaktowego oraz adresów e-mail wskazanych w Serwisie,

   2. usługi dostępne jedynie dla Użytkowników zarejestrowanych zgodnie z Rozdziałem III Regulaminu:

    • zamieszczanie komentarzy oraz opinii o Produkcie,

    • tworzenie list ulubionych Produktów,

    • zamieszczanie w Serwisie swoich relacji, artykułów oraz zdjęć z odbytych podróży.

   3. usługi dostępne jedynie dla Użytkowników będących Ogłoszeniodawcami:

    • zamieszczenie oferty swojego Produktu.

  2. Korzystanie Użytkowników z Usług Serwisu jest dobrowolne

  3. Usługi wskazane w ust. 1 lit. a i b są bezpłatne.

  4. Usługa wskazana w ust. 1 lit. c jest płatna. Zasady płatności zostały określone w rozdziale IX Regulaminu.

 5. Zakładanie konta w Serwisie
  1. Założyć konto w Serwisie może każda osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą korzystać z usług Serwisu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

  2. Procedura zakładania konta polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem …………………… oraz akceptacji Regulaminu. Procedura rejestracji może się odbywać także za pośrednictwem konta na Facebooku oraz konta Google.

  3. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom.

  4. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu

   wiadomość dotyczącą weryfikacji adresu email. Po weryfikacji adresu e-mail Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

  5. Poprzez zrealizowanie powyższej procedury skutkującej założeniem konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że informacje umieszczone przez niego w Serwisie oraz Nick Użytkownika są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników sieci Internet. Powyższe nie dotyczy hasła do konta, adresu e-mail, adresów stron do kont prowadzonych przez Użytkownika w mediach społecznościowych, wizerunku oraz preferencji dotyczących sposobów podróżowania, jednakże Użytkownik może wyrazić zgodę, aby te dane, były widoczne dla innych Użytkowników Serwisu.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia konta niezbędne jest podanie adresu e-mail. W celu ułatwienia kontaktu, Użytkownik może podać także inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu.

  7. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i edytowania za pomocą panelu Użytkownika.

  8. Konto może zostać usunięte przez Usługodawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu.

  9. Użytkownik może również samodzielnie usunąć swoje konto.

 6. Składanie zapytań o dostępność Produktu
  1. Składane zapytania o dostępność Produktu są przekazywane bezpośrednio do Ogłoszeniodawcy wraz z danymi kontaktowymi, które wskazał Użytkownik Serwisu. Wiadomość zwrotna zostanie przekazana Użytkownikowi bezpośrednio od Ogłoszeniodawcy.

  2. Nie jest możliwe złożenie rezerwacji Produktu bezpośrednio przez Serwis.

 7. Newsletter
  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu oraz ofert firm będących Ogłoszeniodawcami w Serwisie.

  2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie.

  3. Z chwilą dołączenia do newslettera przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 8. Kontakt za pomocą formularza kontaktowego oraz adresów e-mail wskazanych w Serwisie
  1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy.

  2. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony w Serwisie i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy.

  3. W celu kontaktu z Usługodawcą można również skorzystać z adresów e-mail wskazanych w Serwisie, poprzez przesłanie wiadomości bezpośrednio na ten adres e-mail.

 9. Dołączenie do Wyszukiwarki (Usługa płatna)
  1. Każdy Użytkownik Serwisu może zaoferować swój Produkt poprzez dołączenie do Wyszukiwarki. W celu skorzystania z tej Usługi Użytkownik wypełnia dedykowany formularz znajdujący się pod adresem ……………….. i przesyła wypełniony do Usługodawcy.

  2. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie dołączenia do Wyszukiwarki.

  3. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi dołączenia do Wyszukiwarki, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Usług udostępnianych w ramach tej funkcjonalności.

  4. Szczegóły dotyczące płatności będą ustalane indywidualnie między Usługodawcą a Ogłoszeniodawcą za pomocą poczty elektronicznej.

  5. Ogłoszeniodawca może skorzystać z następujących pakietów płatnych:

   1. Pakiet BASIC,

   2. Pakiet COMFORT,

   3. Pakiet PREMIUM.

  6. Ogłoszeniodawca, który zaoferuje Produkt będący kempingiem i wybierze płatny „Pakiet BASIC” dokonuje jedynie opłaty aktywacyjnej. Po jej dokonaniu Usługa jest bezpłatna. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej likwidacji opłaty aktywacyjnej.

  7. Płatność nie będzie automatycznie odnawiana. Na 30, 14, 7 oraz 3 dni przed wygaśnięciem płatnej Usługi będzie wysyłana informacja do Ogłoszeniodawcy wraz z linkiem do jej automatycznego przedłużenia.

  8. Ogłoszeniodawca może dodać opis oraz zdjęcia Produktu.

  9. Ogłoszeniodawca oświadcza, że informacje, które przekazuje są prawdziwe i dokładne oraz, że zdjęcia są rzeczywistymi zdjęciami wystawianego Produktu.

  10. Ogłoszeniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za zdjęcia i treści umieszczone przez siebie w opisie Produktu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. W przypadku uznania, że opis lub zdjęcia Produktu nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie, Usługodawca może wezwać Ogłoszeniodawcę do poprawienia opisu lub zdjęcia Produktu lub je usunąć bez możliwości zwrotu poniesionych opłat przez Ogłoszeniodawcę.

  11. Prawa autorskie Ogłoszeniodawcy reguluje rozdział XII ust. 3 Regulaminu.

 10. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania w Serwisu

  Prawidłowe korzystanie z Usług jest możliwe przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (Windows, Mac OS, Linux lub podobny) oraz najnowsze wersje popularnych przeglądarek internetowych (tj. m.in. Firefox, Chrome, Safari), obsługujących JAVA SCRIPT. Niektóre usługi i narzędzia mogą wymagać dostępu do konta e-mail, zaś korzystanie z zamieszczanych usług wideo może wymagać posiadania oprogramowania Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej, chyba że inaczej zaznaczono. Usługodawca zaleca, dla jak najlepszego odbioru treści Serwisu, do korzystania z następujących przeglądarek: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.

 11. Zamieszczanie treści w Serwisie
  1. Niedozwolone jest zamieszczanie w ramach korzystania z Serwisu treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zawierających treści obsceniczne lub wulgarne, nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne, propagujące ideologie nazizmu oraz komunizmu, godzące w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne.

  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści w Serwisie w ramach dostępnych Usług. W przypadku wystąpienia w stosunku do Usługodawcy przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez treści umieszczone przez Użytkownika, jest on zobowiązany pokryć w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Usługodawcę w związku z tymi roszczeniami.

  3. Usługodawca uprawniony jest, w przypadku powzięcia podejrzenia lub stwierdzenia niezgodności zamieszczonych przez Użytkowników treści z Regulaminem lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, do ich usunięcia, a w przypadku Użytkownika zarejestrowanego do usunięcia konta przez Usługodawcę zgodnie z rozdziałem V ust. 8 Regulaminu.

  4. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 12. Prawa autorskie
  1. Informacje zamieszczone w Serwisie są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku) jedynie po uzyskaniu zezwolenia Usługodawcy. Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub

   jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie Usługodawcy.

  2. Użytkownik udostępniając w Serwisie treści, zdjęcia oraz nagrania audiowizualne udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na czas nieokreślony do korzystania z tych materiałów, na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

   2. w zakresie rozpowszechniania - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

   3. do wykorzystania ich w celach promocyjnych Serwisu.

 13. Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia oraz nagrania audiowizualne zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

  2. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności świadczonej Usługi, nie gwarantuje jednakże i nie odpowiada za ich dostępność oraz zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu z Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec oraz zdarzeń losowych np. w wyniku działania siły wyższej.

  5. Treści zawarte w Serwisie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych w Serwisie ponosi wyłącznie Użytkownik.

  6. Serwis może zawierać odesłania do treści zamieszczanych na innych stronach internetowych. Nie oznacza to, że Usługodawca lub autorzy treści zamieszczonych w Serwisie zajmują stanowisko co do treści umieszczonych na takich stronach lub ponoszą za nie odpowiedzialność.

 14. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące działalności Serwisu mogą być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej, na adres: [email protected]

  2. W tytule wiadomości należy wpisać „REKLAMACJA”.

  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail wnoszącego reklamację oraz zwięzłe uzasadnienie.

  4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 15. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

  2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

  3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie należy złożyć poprzez przesłanie go na adres e-mail:…………

  4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.

 16. Rozwiązanie umowy
  1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w każdym czasie i bez podania przyczyn.

  2. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie stosownego oświadczenia woli i przesłanie go na adres email: ……………….

  3. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 17. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.

    U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018

    r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (polityka prywatności), dostępna jest pod adresem www.camprest.com/pl/polityka-prywatnosci

 18. Rozstrzyganie sporów
  1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

  2. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, zostaną poddane sądowi powszechnemu, właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

  4. Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to: [email protected]

  5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 19. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik, który poweźmie wiadomość, że jakakolwiek treść umieszczona przez innego Użytkownika jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, może zgłosić ten fakt Usługodawcy, przesyłając informację na następujący adres email: ………………………………….

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.

  3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w Serwisie nie później niż w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz Usługodawca dodatkowo wysyła informację na adres e-mail podany przez Użytkownika. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.03.2022 r.