Travel 30.04.2014 bis 05.05.2014

Beginning and the end of our trip was, as usual, from our home town Rothenburg, from here it went this
sometimes to the parking lot in Tätschwitz where we remained for 5 nights.On 1 day of our stay we went to the vantage point rusty nail.
On 2 days we drove from the parking lot Tätschwitz from to the Koschener canal and to the sluice in the Koschener canal.On 3 days we undertook 90 kilometres of day trip on the subject Coal this town, then to the Steinitzer stair, the vantage point led to us as 1 to the vantage point Welzow edge bolt and to good last still to the patios IBA
On 4 days we drove to mountain Senften where we, among the rest, to us the town and the animal park looked.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Początek i koniec naszej podróży było jak zwykle w naszym rodzinnym mieście Rothenburg, stąd poszło tym razem na boisku w Tätschwitz, gdzie zatrzymaliśmy się na 5 dni.
Na 1. dniu naszego pobytu pojechaliśmy do poszukiwania Rusty Nail.
Am 2 dni pojechaliśmy z parkingu kanału Tätschwitz Koschener i blokady na kanale Koschener.
Na 3 dzień wzięliśmy 90 km wycieczkę o węgiel to doprowadziło nas jako jeden z punktu widzenia Welzow miasta, potem do schodów Steinitzer, prętów krawędziowych widokowa i last but not least nawet tarasach IBA
Na 4 dzień pojechaliśmy do Senftenberg gdzie spojrzał na miasto i zoo między innymi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beginn und das Ende unserer Reise war wie immer aus unserem Heimatort Rothenburg, von hier aus ging es dieses mal zum Stellplatz in Tätschwitz, wo wir für 5 Nächte blieben.
Am 1 Tag unseres Aufenthaltes fuhren wir zum Aussichtspunkt Rostiger Nagel.
Am 2 Tag fuhren wir vom Stellplatz Tätschwitz aus zum Koschener Kanal und zur Schleuse am Koschener Kanal.
Am 3 Tag unternahmen wir einen 90 Kilometer Tagestrip zum Thema Kohle dieser führte uns als 1 zum Aussichtspunkt Welzow Stadt, dann zur Steinitzer Treppe, dem Aussichtspunkt Randriegel und zu guter letzt noch zu den IBA Terassen
Am 4 Tag fuhren wir nach Senftenberg wo wir unter anderem uns die Stadt und den Tierpark anschauten.

TM

TM

Hello my name is Thomas, I travel with my Teardrop trailer through the land which I have come to the camping also my hobby and the report from my travels. For more information, just looking at my page: https://www.facebook.com/KulbaFanClub

Also read

Travel reports

Tschechien,Österreich,Bayrischer Wald und Dresden 28.07.14 - 13.08.14

We started our tour in our hometown Rothenburg / OL, from there we went via Löbau, Varnsdor, Melnik to the "River Camping Prague" where we stayed for 2 nights to watch the "Zoo in Prague" and the famous Karlsbrücke, Especially at night, Prague is a wonderful and beautiful city.After some wonderful days in Prague, we had to say good-bye and we drove to our next stop on our trip, to the "camping am Sole Felsenbad" our 1 destination in Austria, we spent unfortunately only 1 night, but this campsite really pleased us so Which we will surely go again in the future.From this really beautiful campground our trip continued to Zwettl in Lower Austria where we made a short detour to the "Zwettl" penitentiary and went for a small walk in the gardens, in "Krems on the Danube" we crossed the Danube and drove to it Always along the way to the inn and camping Stumpfer where we had reserved for another 2 nights a parking space.From the Gasthof and Camping Stumpfer it is only a short distance to the "Melk Abbey" and the town of Melk, both are very worth seeing and recommendable.We went on our trip from the Gasthof and Camping Stumpfer over Marbach on the Danube and Linz (where we made a small city tour) to the "campsite Puchner" where we opened our camp for 1 night, the small place is a family business .The next morning we had to say goodbye to Austria again and we drove for 3 nights to the Bavarian Forest in the region Passau to the "Ferienhof Schiermeier", which served us for excursions to Passau and the surrounding area.After 3 really quiet nights we went about 230 kilometers on country roads to the "Panorama & Wellnesscampingplatz Großhüchlberg", where we arrived in the late evening hours and very friendly were welcomed even though we only stayed overnight, the service in the morning was very Good.Our next goal was then to be Dresden but shortly before Chemnitz we were braked because of a small breakdown on our car and so we had to stay for 3 nights on the "camping Rabenstein" until our car was again.We use our unscheduled intermediate stop to take a closer look at the city of Chemnitz and the "Tierpark Chemnitz" and we recommend both.After a couple of days we were able to change our rental car again to our car, the journey went on to the campground "Mockritz" without any further incidents. From here we visited Dresden's Old Town with "Frauenkirche", "Bautzener Strasse" And the "Zoo Dresden".We returned to Rothenburg / O.L after 14 days.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaczęliśmy jak zawsze naszym wycieczkę w naszym rodzinnym mieście Rothenburg / OL stamtąd przeszedł Löbau, Varnsdor, Melnik dla "River Camping Praga", gdzie stoimy na 2 noce zatrzymaliśmy się dla nas "Zoo w Pradze" i słynnego Mostu Karola patrzeć, zwłaszcza w nocy, Praga jest wspaniałym i pięknym miastem.Po wspaniałych dni w HIES Pradze teraz pożegnać i pojechaliśmy do naszego kolejnego przystanku na naszej podróży, "Camping am Sole do kąpieli Rock" nasz jeden docelowy w Austrii, niestety spędziliśmy tylko 1 noc, ale ten obóz kochaliśmy tak na pewno będziemy tam ponownie w przyszłości.Z tego bardzo ładnym kempingu nasza podróż nadal Zwettl w Dolnej Austrii, gdzie zrobiliśmy krótki objazd do "Zwettl" i tam mały spacer wziął w ogrodach, w "Krems" przekroczyliśmy następnie Dunaj i pojechaliśmy do tego zawsze razem obok karczmy i kempingów Stumpfer gdzie mieliśmy zarezerwowane miejsca parkingowego przez kolejne 2 dni.Goście w gospodzie i kempingu Nudny to tylko niewielkiej odległości od "Melk" i miasta Melk, oba są warte zobaczenia i polecenia.Nasza wycieczka karczmy i kempingu Stumpfer od Marbach an der Donau i Linz poszedł (gdzie mamy mały objazd miasta sztuczne) dla "kemping Puchner", gdzie możemy ustawić na 1 noc w naszym obozie, mały kwadrat jest rzeczą rodziny można zauważyć jako gość ,Następnego ranka HIES teraz żegnaj do Austrii i pojechaliśmy na 3 noce w dalszym ciągu w Lesie Bawarskim w regionie Passau dla "Schier Ferienhof Meier", który służył nam na wycieczki do Passau i okolic.Po 3 bardzo spokojnej nocy było około 230 kilometrów na drogach kraju do "Panorama & Wellness kempingu Großhüchlberg", gdzie dotarliśmy późnym wieczorem i byliśmy witani bardzo przyjazny, chociaż byliśmy tylko tam na noc, a obsługa w godzinach porannych był bardzo również.Naszym następnym celem powinno wtedy rzeczywiście Dresden, ale krótko przed Chemnitz byliśmy spowolniony z powodu małej usterki w naszym samochodzie, więc mieliśmy 3 noce w "Camping Rabenstein" pobytu, aż nasz samochód był jeszcze na powierzchni.Nasz nieplanowany postój używamy nam to raz spojrzeć na ściślej miasta Chemnitz i "Tierpark Chemnitz" i polecamy oba dalej.Raz byliśmy w stanie zastąpić nasz samochód z powrotem do naszego samochodu po kilku dniach już podróż udał się bez incydentów na Drezno dla "Camping Mockritz", stąd zwiedzaliśmy starówkę Dresden "Frauenkirche", "pomnik Bautzen drogowej" i "Zoo Dresden".Pełne wielu wrażeń wróciliśmy po około 14 dni z powrotem do Rothenburg / O.L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir starteten wie immer unsere Tour in unserem Heimatort Rothenburg/O.L von dort aus ging es über Löbau, Varnsdor, Melnik zum "River Camping Prag"  wo wir für 2 Nächte stehen blieben um uns den "Zoo in Prag" und die berühmte Karlsbrücke anzuschauen, besonders bei Nacht ist Prag eine wundervolle und schöne Stadt.Nach wundervollen Tagen in Prag hies es nun Abschied nehmen und wir fuhren zu unserer nächsten Zwischenstation auf unserer Reise, zum "Campingplatz am Sole Felsenbad" unserem 1 Ziel in Österreich, hier verbrachten wir leider nur 1 Nacht, aber dieser Campingplatz hat uns sehr gefallen so das wir sicherlich noch mal dahin fahren werden in der Zukunft.Von diesem wirklich schönen Campingplatz ging unsere Reise weiter nach Zwettl in Niederösterreich wo wir einen kurzen Abstecher zum "Stift Zwettl" machten und dort in den Gärten einen kleinen Spaziergang unternahmen, in "Krems an der Donau" überquerten wir dann die Donau und fuhren an dieser immer entlang weiter zum Gasthof und Camping Stumpfer wo wir uns für weitere 2 Nächte einen Stellplatz reserviert hatten.Vom Gasthof und Camping Stumpfer ist es nur eine kurze Wegstrecke bis zum "Stift Melk" und der Stadt Melk, beides ist sehr sehenswert und weiter zu empfehlen.Weiter ging unsere Reise vom Gasthof und Camping Stumpfer über Marbach an der Donau und Linz ( wo wir eine kleine Stadtrundfahrt machten ) zum "Campingplatz Puchner" wo wir für 1 Nacht unser Lager aufschlugen, der kleine Platz ist ein Familienbetrieb was man auch als Gast bemerkt.Am nächsten Morgen hies es nun wieder Abschied nehmen von Österreich und wir fuhren für 3 Nächte weiter in den Bayrischen Wald in die Region Passau zum "Ferienhof Schiermeier", welcher uns für Ausflüge nach Passau und die Umgebung diente.Nach 3 wirklich ruhigen Nächten ging es ca. 230 Kilometer weiter über Landstrassen zum "Panorama & Wellnesscampingplatz Großhüchlberg", wo wir in den späten Abendstunden eintrafen und sehr freundlich begrüßt wurden obwohl wir nur über Nacht dort geblieben sind, auch der Service am Morgen war sehr gut.Unser nächstes Ziel sollte dann eigentlich Dresden werden doch kurz vor Chemnitz wurden wir wegen einer kleinen Panne an unserem PKW ausgebremst und so mussten wir für 3 Nächte auf den "Campingplatz Rabenstein" übernachten bis unser PKW wieder flott war.Unseren unplanmäßigen Zwischenstop nutzen wir dazu um uns die Stadt Chemnitz und den "Tierpark Chemnitz" einmal etwas genauer anzuschauen und wir empfehlen beides weiter.Nachdem wir nach ein paar Tagen unseren Leihwagen wieder gegen unser Auto tauschen konnten ging die Fahrt nun ohne weitere Zwischenfälle weiter nach Dresden zum "Campingplatz Mockritz", von hier aus besuchten wir noch die Altstadt Dresden mit "Frauenkirche", "die Gedenkstätte Bautzener Strasse" und den "Zoo Dresden".Voller vieler Eindrücke kehrten wir nach über 14 Tagen wieder nach Rothenburg/O.L zurück